elearn site

 
ENGLISH 9: Unit 2: Clothing
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. He ............... to New York.
A. had just been
B. has been
C. has just been
D. have just been
Explain:


2. Junko ............... bacon in her life! She′s a true vegetarian.
A. has never ate
B. never has eaten
C. has never eaten
D. has eaten
Explain:


3. I ............... the same car for more than ten years. I′m thinking about buying a new one.
A. am having
B. had
C. have had
D. has had
Explain:


4. I ............... the song in years, and it brought back some great memories.
A. haven't heard
B. hadn't heard
C. didn't hear
D. wasn't heard
Explain:


5. This wine ............... in the cellar for 15 years. When we take it out and open it, it will taste wonderful!
A. is
B. has been
C. had been
D. was
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved