elearn site

 
English 10: Unit 9: Undersea world

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

said to have died by his own hand


1. It is said that he died by his own hand.
He isare known to move into warm waters to give birth


2. People know that some whales move into warm waters to give birth.
Some whalesended and soldiers returned home


3. As the war ended, soldiers returned home.
The warare not allowed to climb without a safety rope


4. Climbing without a safety rope is forbidden.
Youyou do as I tell you, you will regret


5. Do as I tell or you′ll regret about it.
Unless


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved