elearn site

 
English 6: Unit 12: Sports and pastimes
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I like ............... football.
A. playing
B. to play
C. to do
D. doing
Explain:


2. How ............... do you go to the cinema ?
A. always
B. sometimes
C. often
D. usually
Explain:


3. This morning is cold. I ............... a warm clothes to school.
A. to wear
B. wear
C. wearing
D. wears
Explain:


4. When you walk fast in the early morning for exercise, you are ............... .
A. run
B. jog
C. jogging
D. running
Explain:


5. He‘s very lazy. He ............... does exercise at home.
A. usually
B. never
C. always
D. something
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved