elearn site

 
English 7: Unit 9: At home and away
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Last week, my family ............... to a new house.
A. moved
B. has move
C. move
D. have move
Explain:


2. I ............... Paris city last year.
A. have to
B. went to
C. has to
D. go to
Explain:


3. Jane ............... some books for Robinson yesterday.
A. buyed
B. was buy
C. buy
D. bought
Explain:


4. ............... you wash your hair yesterday?
A. Did
B. Are
C. Is
D. Do
Explain:


5. This ............... the first time Jack saw the paddies.
A. is
B. were
C. are
D. was
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved