elearn site

 
English 6: Unit 4: Big or small

Read the passage and choose the correct answer:

Paul: Hello. Which grade are you in?
Alice: I’m in grade 6.
Paul: And which class are you in?
Alice: 6C. What about you?
Paul: I’m in grade 7, class 7A.
How many floors does your school have?
Alice: Three. It’s a small school.
Paul: My school has eight floors and my classroom is on the third floor.
Where’s your classroom?
Alice: It’s on the first floor.


1. Which grade is he in?
A. 6
B. 9
C. 7
D. 4
Explain:


2. Which grade is she in?
A. 7
B. 8
C. 5
D. 6
Explain:


3. How many floors does his school have?
A. eight
B. four
C. two
D. three
Explain:


4. Where′s her classroom?
A. the second floor
B. the first floor
C. the fourth floor
D. the third floor
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved