elearn site

 
English 9: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. My little sister ............... London when she was 15 years old.
A. go
B. visited
C. has visited
D. took
Explain:


2. Maryam (be) ............... thirsty ............... she had drunk some milk.
A. wasn't ~ because
B. doesn't ~ though
C. weren't ~ although
D. don't ~ while
Explain:


3. Where ............... she on this morning?
A. was
B. go
C. is
D. were
Explain:


4. After I ............... the wallet full of money, I immediately went to the police and ............... it in.
A. find~turn
B. found~turned
C. finded~turned
D. founded~turnt
Explain:


5. Don ............... down the stairs this morning and ............... his leg.
A. fall~hurt
B. fell~hurt
C. fell~hurted
D. falled~hurted
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved