elearn site

 
English 12: Unit 5: Higher education

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:


1.
A. existence
B. execute
C. example
D. executive
Explain:


2.
A. jealous
B. deal
C. dream
D. heal
Explain:


3.
A. honest
B. offer
C. something
D. office
Explain:


4.
A. accurate
B. accident
C. success
D. accept
Explain:


5.
A. inflation
B. amaze
C. blame
D. scary
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved