elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 13: Festivals
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Many automobiles ............... by that company every year.
A. are manufactured
B. have manufactured
C. are manufacturing
D. manufacture
Explain:


2. “When ...............?” – “In 1928”.
A. did penicillin discovered
B. was penicillin discovered
C. penicillin was discovered
D. did penicillin discover
Explain:


3. Something funny ............... in class yesterday.
A. happened
B. was happened
C. happens
D. is happened
Explain:


4. Vitamin C ............... by the human body. It gets into the blood stream quickly.
A. is easily absorbed
B. absorbs easily
C. is easily absorbing
D. absorbed easily
Explain:


5. I′m sorry. Your clock ................
A. can't be repaired
B. can't repaired
C. can repair
D. could repair
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved