elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 14: Freetime fun
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I don′t like ............... chess.
A. plays
B. playing
C. played
D. play
Explain:


2. I don′t like ............... this TV program because it′s boring.
A. to watch
B. watching
C. watch
D. to be watched
Explain:


3. I like ............... a picnic today. The weather is wonderful.
A. having
B. be have
C. have
D. to have
Explain:


4. I don′t feel like ...............; what about going to a disco instead?
A. to have worked
B. to work
C. work
D. working
Explain:


5. Every morning, I like ............... my exercise and ............... a shower.
A. do ~ take
B. do ~ taking
C. doing ~ taking
D. doing ~ take
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved