elearn site

 
English 12: Unit 14: International organizations
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. She cleaned ............... all the food she spilled onto the floor.
A. of
B. out
C. away
D. up
Explain:


2. I’m bored. Shall we go ............... this evening?
A. out
B. down
C. up
D. on
Explain:


3. Because of an accident, my train was ............... for several hours.
A. turn up
B. hold up
C. get off
D. get over
Explain:


4. The couple broke ............... their engagement after they had a huge argument.
A. over
B. off
C. up
D. away
Explain:


5. I’m not feeling well. I’m going to lie ............... for an hour.
A. in
B. on
C. down
D. off
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved