elearn site

 
English 8: Unit 8: Country life and city life

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

most romantic story that we have ever read


1. We′ve never read a more romantic story.
It′s thespend as much money as him/spend as much money as he did


2. Nam spent more money than his sister.
Nam′s sister did notmore and more excited


3. His excitement was increasing all the time. (excited)
He was gettingtall enough to join the basketball team


4. They were too short to join the basketball team.
They were notis as big as your room


5. My room and your room are the same size. (big)
My room


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved