elearn site

 
English 8: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. My elder sister is learning English ............... get a good job.
A. in
B. at
C. on
D. so as to
Explain:


2. David studied very hard ............... pass the exam.
A. Ø
B. such that
C. so that
D. in order to
Explain:


3. The children get up early ............... go to school.
A. at
B. in
C. in order to
D. for
Explain:


4. Every morning, Mr. Richard calls Miss. Sofia ............... do exercise.
A. so
B. such
C. so much
D. so as to
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved