elearn site

 
English 6: Unit 3: At home

Read the passage and choose the correct answer:

This is my family. We are in our living room. There are four people in my family: my father, my mother, my younger sister and me. This is my father. He is fifty. He is a teacher. This is my mother. She is forty-five. She is a nurse. My younger sister is twelve. She is a student.


1. How many people are there in her family?
A. eight
B. four
C. five
D. three
Explain:


2. How old is her father?
A. thirty-two
B. fifty-five
C. fifty
D. twenty-nine
Explain:


3. What does he do?
A. nurse
B. teacher
C. farmer
D. student
Explain:


4. How old is her mother?
A. forty-five
B. fifty
C. forty-three
D. thirty
Explain:


5. What does she do?
A. nurse
B. cough
C. doctor
D. student
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved