elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 16: Historical places
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The life in Tokyo is ............... expensive in Japan.
A. the most
B. more
C. better
D. the best
Explain:


2. The life in Lodon is ............... busiest in the UK.
A. the more
B. the most
C. the
D. more
Explain:


3. This house is ............... than that one.
A. better
B. more cheap
C. the most
D. cheaper
Explain:


4. My school is ............... than yours.
A. more
B. most
C. much
D. bigger
Explain:


5. She is ............... nervous in her class.
A. much
B. the more
C. the most
D. most
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved