elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 13: The 22nd SEA GAMES
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I feel happy as my birthday is coming ................
A. more and more close
B. closer and more close
C. the closest and closer
D. closer and closer
Explain:


2. Her English is improving; it′s getting ................
A. better and the best
B. worse and worse
C. more good and better
D. better and better
Explain:


3. I can′t stand this weather. It′s getting ................
A. worse and worse
B. coldest and coldest
C. further and further
D. more and more
Explain:


4. That hole in your pullover is getting ................
A. bigger and more big
B. the biggest and the biggest
C. more and more big
D. bigger and bigger
Explain:


5. Eating and travelling in this city is getting ................
A. more and more expensive
B. the more expensive and expensive
C. better and worse
D. more and more worse
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved