elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 5: Technology and you
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Computers ............... part of our daily lives.
A. have become
B. became
C. have became
D. has become
Explain:


2. I ............... a new TV at City Mark.
A. have buy
B. bought
C. have just bought
D. has just bought
Explain:


3. My car didn′t start again. Fortunately, the mechanic ............... the source of the problem.
A. discovered
B. has discovered
C. discovers
D. discovering
Explain:


4. Someone ............... the two of my dinner-plates.
A. will steal
B. has stolen
C. stole
D. have stolen
Explain:


5. Mr. John ............... Mr. Robert to his house.
A. have invited
B. has invited
C. invites
D. invited
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved