elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 10: Endangered species
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. He ............... have committed the crime because he was with me that day.
A. shouldn't
B. mustn't
C. couldn't
D. won't
Explain:


2. I put my key on the table, but now it′s gone. Someone ............... have taken it.
A. should
B. would rather
C. may
D. had to
Explain:


3. She hasn′t eaten anything since yesterday. She ............... be really hungry.
A. can
B. must
C. might
D. will
Explain:


4. I hardly ............... say how much I enjoyed the holiday.
A. can
B. needn't
C. should
D. need
Explain:


5. You needn′t go yet, ...............?
A. need you
B. did you
C. don't you
D. don you
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved