Vocabulary --> Vocabulary test --> Words by meaning
Choose the best answer for the following sentences:

1. n. instructional booklet; handbook
A. unit
B. consumer
C. manual
D. return
Explain:
2. v. to make or earn a total of (before taxes and other expenses)
A. order
B. gross
C. catalog
D. adhere
Explain:
3. adj. enduring; lasting; continuing; leftover; remaining
A. intensive
B. residual
C. severe
D. persistent
Explain:
4. abbr. morning; time before noon; hours between midnight and noon
A. PR
B. C.O.O.
C. a.m.
D. p.m.
Explain:
5. adv. and so on; and so forth
A. etc.
B. contrary
C. deliberately
D. small
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved