Lesson --> TOEIC Bridge --> Part 3: Conversation
Theory   
Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
M: I′m making chicken and salad for dinner. OK?
W: Chicken? Not steak?
M: Sorry, I don′t like steak.

1. What′s for dinner?
A. Steak only.
B. Chicken and steak.
C. Chicken only.
D. Chicken and salad.
Total: 27 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved