elearn site

 
University Entrance Exam --> Exercise --> Stress

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others:


1.
A. theorist
B. distinguish
C. arrangement
D. collective
Explain:


2.
A. overwhelming
B. significant
C. energetic
D. competition
Explain:


3.
A. classify
B. identify
C. seriously
D. temperature
Explain:


4.
A. experience
B. photographer
C. philosophy
D. intimacy
Explain:


5.
A. important
B. effective
C. dramatic
D. promotion
Explain:


6.
A. gathering
B. tolerate
C. safeguard
D. assemble
Explain:


7.
A. fluency
B. literacy
C. security
D. industry
Explain:


8.
A. pressure
B. ready
C. garbage
D. believe
Explain:


9.
A. enthusiastic
B. intercultural
C. competition
D. volunteer
Explain:


10.
A. preferential
B. international
C. differentiate
D. assassinated
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved