elearn site

 
High School Grad Exam --> Exercise --> Stress

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others:


1.
A. swallow
B. appear
C. replace
D. describe
Explain:


2.
A. unsuitable
B. traditional
C. participate
D. competition
Explain:


3.
A. canoeing
B. disaster.
C. apology
D. industry
Explain:


4.
A. ingredient
B. facsimile
C. chemically
D. development
Explain:


5.
A. dependent
B. insight
C. substance
D. chemist
Explain:


6.
A. understand
B. character
C. wonderful
D. industry
Explain:


7.
A. physiology
B. nominate
C. competition
D. economics
Explain:


8.
A. agree
B. await
C. borrow
D. prepare
Explain:


9.
A. cocoa
B. remove
C. process
D. concrete
Explain:


10.
A. American
B. calculator
C. impossible
D. intelligent
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved