elearn site

 
High School Grad Exam --> Exercise --> Stress

Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others:


1.
A. endanger
B. geometry
C. opposite
D. geography
Explain:


2.
A. conical
B. determine
C. supportive
D. performance
Explain:


3.
A. contribution
B. anniversary
C. appropriate
D. opportunity
Explain:


4.
A. surround
B. ranger
C. wonder
D. canyon
Explain:


5.
A. surname
B. mature
C. similar
D. subject
Explain:


6.
A. responsible
B. effective
C. newspaper
D. encourage
Explain:


7.
A. optimism
B. congratulation
C. struggle
D. talents
Explain:


8.
A. entertain
B. industry
C. volunteer
D. magazine
Explain:


9.
A. emotional
B. pronounce
C. situation
D. appropriate
Explain:


10.
A. windsurfing
B. provision
C. controller
D. opponent
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved