elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Fill in the blank

Fill in each gap with a suitable word or phrase:
phone How Do letter me send like


1. Anna: You are from Chicago.   far is it from Chicago, Tom?
Tom: I′m not sure. It′s a long way.
Anna: I′d   to send a letter to America. How much is it?
Tom: It′s about 2 US dollars. Who do you want to   this letter to?
Anna: I send this   to my uncle. He works in America.
Tom: How often do you send to your uncle?
Anna: Very regularly. He tells   all about his life in America.
Tom:   you often phone him?
Anna: I   my uncle once a week.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved