elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Sentence building

Write complete sentences from words/phrases given:
January is longer than February


1. January / long / than / February.


They are having a wonderful time in the USA


2. They / having / wonderful time / the USA.


My father works five days a week for about 40 hours


3. My father / work / five days / week / about 40 hours.


Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus


4. Five thousand years ago / the Egyptians / write / a plant / call / papyrus.


My mother received a letter from my aunt last week


5. My mother / receive / letter / my aunt / last week.


They are going to stay in a hotel for two days


6. They / going / stay / a hotel / for two days.


What is the matter with you


7. What / the matter / you?


Mr. Dean has not seen his friends for three years


8. Mr. Dean / not see / his friends / three years.


There used to be a tree in front of my house three years ago


9. There / used / be / a tree / front / my house / three years ago.


They used to make noise in class but they do not now/They used to make noise in class but they do not now


10. They used / make noise / class but they / not now.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved