elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Sentence building

Write complete sentences from words/phrases given:
Where do you live


1. Where / you / live?


The ambulance will be there in about 10 minutes


2. The ambulance / be / there / about 10 minutes.


My mother is too tired to cook tonight


3. My mother / too / tired / cook / tonight.


Instead of using plastic bags, we should not use them at all


4. Instead / use / plastic bags / we / should not / use / them / at all.


I am having problems with my computer


5. I / having / problems / my computer.


My mother eats an apple every morning


6. My mother / eat / apple / every morning.


There was a good selection of meat on the stall/There is a good selection of meat on the stall


7. There / be / good selection / meat / the stall.


Lipton tea is different from Dilmah tea


8. Lipton tea / different / Dilmah tea.


Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus


9. Five thousand years ago / the Egyptians / write / a plant / call / papyrus.


In 1950s, an Englishman wanted to send Christmas greetings to his friends


10. / 1950s / an Englishman want / send Christmas greetings / his friends.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved