elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Correct form in brackets

Supply the correct form of the words in the brackets:
have been was walking showing energetic turn


1. 1. My sister found a ten-pound note while she (walk)   to school yesterday.
2. Would you mind (show)   me how to work the lift?
3. I′m quite an (energy)   person.
4. According to research reports, people usually (turn)   into their sleep 25 to 30 times each night.
5. We (be)   in this town for a long time. We came here sixteen years ago.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved