elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Correct form in brackets

Supply the correct form of the words in the brackets:
visited am going to play amusing inventor unfriendly


1. Alexander Graham Bell invented the telephone. He was an (invent)  .
People in this city seem to be (friend)   because they are too busy.
My examination is over. I (play)   computer games tonight.
We (visit)   our grandmother last Sunday.
The film is really very (amuse)  .


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved