elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Odd one out

Choose the word that does not belong to the same category/group as the others:


1.
A. finish
B. information
C. call
D. appear
Explain:


2.
A. volleyball
B. homework
C. football
D. basketball
Explain:


3.
A. wealthy
B. electrical
C. relative
D. neighbor
Explain:


4.
A. receive
B. dictionary
C. chemistry
D. maths
Explain:


5.
A. class
B. grade
C. school
D. city
Explain:


6.
A. beautiful
B. young
C. ready
D. pretty
Explain:


7.
A. occur
B. typhoon
C. thunderstorm
D. storm
Explain:


8.
A. government
B. access
C. crier
D. violent
Explain:


9.
A. recognize
B. hall
C. determination
D. hero
Explain:


10.
A. accounting
B. challenging
C. religious
D. skeptical
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved