elearn site

 
Grade 10 Entrance Exam --> Exercise --> Odd one out

Choose the word that does not belong to the same category/group as the others:


1.
A. brother
B. aunt
C. uncle
D. friend
Explain:


2.
A. heroize
B. equipment
C. heroism
D. memory
Explain:


3.
A. office
B. ceremony
C. science
D. against
Explain:


4.
A. institute
B. reputation
C. edition
D. ordered
Explain:


5.
A. doll
B. junior
C. recite
D. chapter
Explain:


6.
A. caravan
B. equipment
C. active
D. boathouse
Explain:


7.
A. hairdresser
B. handkerchief
C. decide
D. poster
Explain:


8.
A. robbery
B. inventor
C. socialize
D. skill
Explain:


9.
A. living room
B. house
C. bath room
D. kitchen
Explain:


10.
A. doer
B. older
C. bigger
D. larger
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved