elearn site

 
High School Grad Exam --> Exercise --> Phonetics

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:


1.
A. credit
B. service
C. specified
D. letter
Explain:


2.
A. cakes
B. tapes
C. chores
D. dates
Explain:


3.
A. desert
B. observant
C. reserve
D. conserve
Explain:


4.
A. call
B. cell
C. cold
D. can
Explain:


5.
A. country
B. worry
C. difficulty
D. qualify
Explain:


6.
A. good
B. book
C. food
D. foot
Explain:


7.
A. nation
B. natural
C. name
D. native
Explain:


8.
A. dear
B. beer
C. heard
D. beard
Explain:


9.
A. instead
B. leader
C. deafness
D. headache
Explain:


10.
A. sad
B. man
C. fan
D. car
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved