elearn site

 
Vocabulary --> Personnel --> Promotions and Awards --> Word to practice


Choose the word that best completes the sentence:


1. A company that recognizes ............... merit will receive employee loyalty in return.
A. obvious
B. oblivious
C. obviously
D. obliviously
Explain:


2. When he thought about his long career, he realized that his biggest ............... was in developing the new leaders of the company.
A. achievement
B. achieved
C. achieves
D. achiever
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved