elearn site

 
Vocabulary --> Personnel --> Applying and Interviewing --> Word to practice


Choose the word that best completes the sentence:


1. The applicant′s unique ............... enabled her to have almost any job that she wanted.
A. expertly
B. expertise
C. expert
D. experts
Explain:


2. So many well-qualified people ............... for the position that we won′t be able to make a decision for several weeks.
A. applicant
B. application
C. applied
D. apply
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved