elearn site

 
Lesson --> TOEIC Bridge --> Part 3: Conversation
Theory   
Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
M: Which one is Mary? I heard that she is the new manager.
W: She′s the one wearing the red dress and black jacket. She has long black hair.
M: Oh, that′s Mary. I expected her to be older.
W: Well, she′s older than she looks, you know.

1. What is Mary wearing?
A. A red dress and a black jacket
B. A black dress and a red jacket
C. Red pants
D. A black suit
Total: 27 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved