Lesson --> Intermediate --> Part 5: Incomplete Sentences
Theory   

Select skill:

Choose the word that best completes the sentence:


1. Recent surveys around the nation haven′t indicated an overwhelming ............... for local automobiles or international ones.
A. choice
B. preference
C. placement
D. decision
Explain:


2. Larger marketed films go far better than smaller lower ............... releases because of how much more exposure they receive.
A. fees
B. scenes
C. viewers
D. budget
Explain:
Total: 180 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved