elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
F: It sure is great to be home.
M: Welcome back, Ms. Shearson. I forget — how long were you living abroad?
F: It was a year last month.

1. How long was Ms. Shearson out of the country?
A. Exactly a year
B. For a month
C. Just over a year
D. For a few days
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved