elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
W: I don′t have any money. I forgot to bring my wallet.
M: Don′t worry. I′ll lend you some. Is $50 enough?
W: Thanks, I′ll pay you back tomorrow.

1. Why doesn′t the woman have any money?
A. She has a lot of debts.
B. She lost her wallet on the bus.
C. She forgot her wallet.
D. Her wallet was stolen.
2. When will the woman pay him back?
A. Tomorrow
B. On pay day
C. Never
D. In a week
3. How much money will the man lend her?
A. $50
B. $500
C. As much as she wants.
D. None. She should be more careful.
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved