elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
W: Excuse me, where′s the post office?
M: It′s next to the library.
W: Is it far from here? I need to be in the city center in an hour.
M: No. It takes five to ten minutes on foot.

1. When does the woman need to be in the city center?
A. In sixty minutes
B. In half an hour
C. In forty minutes
D. In two hours
2. How long will it take to walk there?
A. At least ten minutes
B. Fifteen minutes
C. No more than ten minutes
D. One hour
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved