elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
Woman: Isn′t the contract ready yet? We′re all ready to sign it.
Man: I called the office this morning. They said we′d have it by this afternoon. Woman: This afternoon? I guess that′s OK, as long as it′s here before three.

1. How soon will the contract be ready?
A. By this afternoon.
B. In nine days.
C. By morning.
D. In three days.
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved