elearn site

 
Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
Man: What a great time we had in Paris. Let′s go back soon.
Woman: Oh, I′d love to, but don′t you think we should wait until next year?
Man: Maybe you′re right. It was only last month that we were there.

1. How long ago did the speakers visit Paris?
A. A month ago.
B. A year ago.
C. Eight years ago.
D. Two months ago.
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved