elearn site

 
Skill building --> Elementary --> Test yourself
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. It is the ............... tree in school yard.
A. tall
B. taller
C. more tall
D. tallest
Explain:


2. Jack is 10. He ............... 11 on Monday, June 24th.
A. will be
B. is being
C. has be
D. is
Explain:


3. You should ............... suitable clothes when you go swimming.
A. take
B. put on
C. wear
D. dress
Explain:


4. When I have free time, I ............... volleyball.
A. have play
B. play
C. has played
D. playing
Explain:


5. I like cucumbers. ...............
A. So do I.
B. Neither I do.
C. Neither do I.
D. Either do.
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved