Lesson --> Introductory --> Part 3: Conversation
Theory   

Select skill:

Listen to the dialogue. Then read each question and choose the best answer:

Script:
W: I don′t have any money. I forgot to bring my wallet.
M: Don′t worry. I′ll lend you some. Is $50 enough?
W: Thanks, I′ll pay you back tomorrow.

1. How much money will the man lend her?
A. $500
B. None. She should be more careful.
C. As much as she wants.
D. $50
2. Why doesn′t the woman have any money?
A. She lost her wallet on the bus.
B. Her wallet was stolen.
C. She has a lot of debts.
D. She forgot her wallet.
3. When will the woman pay him back?
A. In a week
B. Never
C. On pay day
D. Tomorrow
Total: 93 page(s)
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved